Η καινοτομία είναι...

το μέλλον της εκπαίδευσης

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση εφαρμόστηκαν αρχικά από το Σχολείο «Πλάτων» πριν από 18 χρόνια στη βάση της χρήσης του διαδικτύου ως πηγή πληροφοριών και επικοινωνίας.

Μετά το έτος 2000 ξεκίνησε η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού μέσω της χρήσης των ICT, όπως η ανάπτυξη των Physlets (μικροεφαρμογές Java στις φυσικές επιστήμες), με εξαιρετικά αποτελέσματα στην οπτικοποίηση και την διαδραστικότητα. Η Lego Robotics χρησιμοποιήθηκε επίσης για τον προγραμματισμό και τη μελέτη διαφόρων φαινομένων.  

Πρόσφατα, κάποια εργαλεία ΤΠΕ, όπως ο διαδραστικός ασπροπίνακας και το LCMS (ως moodle), χρησιμοποιήθηκαν εκτενώςαπό μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών. Ο server moodle που αναπτύχθηκε, , χρησιμοποιήθηκε για:
a. Τη δημιουργία εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού
b. Μαθήματα
c. Από κοινού εργασία των μαθητών του Σχολείου Πλάτων με μαθητές συνεργαζόμενων σχολείων.

Συμμετοχή σε διάφορα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα Schoolnet όπως το Green Week, το Futurenergia και το Xperimania.

Μέλος του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας, http://schoolnet.protovoulia.org/, που στηρίζει την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών και προωθεί τις εκπαιδευτικές καινοτομίες στα σχολεία.

Το νέο μοντέλο που δημιουργήθηκε και εφαρμόζεται  περιλαμβάνει διάφορες συνιστώσες με πιλοτικές εφαρμογές κατά τα τελευταία χρόνια.