Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στην Κύπρο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +

Αναρτήθηκε 19 Ιανουαρίου, 2015

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: NON-FOR-LESL  το Λύκειο ΠΛΑΤΩΝ  συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη  Λευκωσία με εταίρους  από την Κύπρο A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, από τη Γερμανία το Πανεπιστήμιο του Αννόβερο και η Ingenious Knowledge BPR UG, από την Ιταλία η Pixel Associazione Culturale και τέλος από τη Ρουμανία το ίδρυμα Fundatia EuroEd . Σε αυτή τη συνάντηση τέθηκαν τα θεμέλια και το πλαίσιο της συνεργασίας  με τους υπόλοιπους εταίρους για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Το  πρόγραμμα NON-FOR-LESL έχει στόχο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της πρόωρης εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ), να κάνει  παρέμβαση σε σχολικό επίπεδο και να συμβάλλει στις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ για την κάλυψη του πρωταρχικού στόχου που έθεσε η στρατηγική ΕΕ 2020 για μείωση της ΠΕΣ σε λιγότερο από 10%.  Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα αντλεί από τους στόχους του  Erasmus +, καθώς και 3 κύριους στόχους της Ε.Ε.: την πρωτοβουλία για την εξέλιξη της εκπαίδευσης με τη χρήση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Μέσων ΑΕΜ, τη σύσταση για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και  την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το νέο εργατικό δυναμικό που θα χρειαστεί για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς.