Διακρίσεις για το σχολείο μας από το πρόγραμμα Erasmus+

Αναρτήθηκε 02 Μαρτίου, 2019

Οκτώ (8) ευρωπαϊκά έργα στα οποία συμμετείχαν τα εκπαιδευτήρια Πλάτων

αναγορεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «παραδείγματα καλής πρακτικής» (Good Practice Examples).

Τα τρία από αυτά είναι της διετίας 2016-2018 .

Συγκεκριμένα τα έργα

“iYOUTH EMPOWERING EUROPE’S YOUNG INNOVATORS – THE DESIRE TO INNOVATE” (2016-1-RO01-KA201-024399),

“ENTREPRENEURSHIP: A STEP TO THE FUTURE” (2016-1-LT01-KA219-023136) και

“CHRIS, COUNTERING HUMAN RADICALISATION IN SCHOOL” (2016-1-DK01-KA201-022301)

διακρίθηκαν ανάμεσα σε εκατοντάδες έργα της ίδιας χρονικής περιόδου και θα χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παραδείγματα καλής πρακτικής για τις επόμενες γενιές προγραμμάτων.

Αυτές οι διακρίσεις έρχονται να προστεθούν σε μία σειρά ανάλογων επιτυχιών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από τους καθηγητές και τους μαθητές των εκπαιδευτηρίων μας. Τα εκπαιδευτήρια Πλάτων θεωρούνται από τους πιο αξιόπιστους εταίρους στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συμμετέχουν σε Πανευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ψηφιακής Μάθησης που σχετίζονται με την λήψη αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.