Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του σχολείου μας είναι η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και η συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς κάθε βαθμίδας από όλη την Ευρώπη. Το γενικό πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων είναι συνυφασμένο με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση, την ισότιμη και ενεργή κοινωνική συμμετοχή, καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Η θεματολογία των έργων ποικίλει και κάθε ένα από αυτά έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση κάποιων εκ των 8 βασικών δεξιοτήτων, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα.
  • Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες.
  • Μαθηματικές ικανότητες.
  • Ψηφιακές ικανότητες.
  • Μαθαίνω πώς να μαθαίνω (Learning to learn).
  • Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες.
  • Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας.
  • Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση.

Οι δραστηριότητες αυτών των προγραμμάτων ακολουθούν μία μαθητοκεντρική προσέγγιση που βασίζεται στην ενεργή εξερεύνηση προκλήσεων και προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο από τους μαθητές. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε ομαδικές εργασίες με συνομήλικούς τους από όλη την Ευρώπη, έρχονται σε επαφή με ποικίλους τρόπους μάθησης και αποκομίζουν σημαντικές εμπειρίες μέσα από τις μετακινήσεις σε Ευρωπαϊκές χώρες.