Βρεφονηπιακός Σταθμός - Νηπιαγωγείο

Έμπειρο εκπαιδευτικό  προσωπικό υποστηρίζει και δημιουργεί ένα ευέλικτο και φιλικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο επιδιώκει να εξασφαλίσει τις προϋποθkσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και την αυτονομία τους, ενεργοποιώντας τη σκέψη τους και επιτρέποντάς τους να βιώνουν τη χαρά και την απόλαυση που μπορεί να προσφέρει η κατάκτηση της γνώσης.

Στο βρεφονηπιακό σταθμό και το νηπιαγωγείο θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η επιτυχής σύνδεση παιχνιδιού και μάθησης. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά μπορούν να διερευνήσουν τον περιβάλλοντα χώρο , να πειραματιστούν , να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να προσπαθήσουν να τα επιλύσουν, να συνεργαστούν αλληλεπιδρώντας με άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερά παιδιά ή με ενηλίκους.

Τρόπος Λειτουργίας

Η μετάβαση των παιδιών στο νηπιαγωγείο

Η ένταξη του παιδιού στο νηπιαγωγείο αποτελεί μια σημαντική μετάβαση , τόσο στο ίδιο όσο και στην οικογένειά του. Επειδή μάλιστα συμπίπτει με τον πρώτο αποχωρισμό από τα οικεία πρόσωπα , η εμπειρία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η εμπειρία του παιδιού κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο νηπιαγωγείο είναι ουσιαστική γιατί μπορεί να επηρεάσει ως ένα βαθμό τη μετέπειτα σχέση του με το σχολικό πλαίσιο. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμογή των παιδιών, αφού η φοίτηση στο νηπιαγωγείο θεωρείται μια διαδικασία προσαρμογής τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον.

Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει όλα τα παιδιά στη διαδικασία αυτή, αναγνωρίζει τις δυσκολίες τους και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, ώστε η εμπειρία από το νηπιαγωγείο να είναι ενδιαφέρουσα και ευχάριστη.

Οι γονείς μπορούν να αναδειχθούν πολύτιμοι αρωγοί, αφού αφενός μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για τα παιδιά τους και αφετέρου μπορούν επεκτείνουν στο σπίτι τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο χώρο του νηπιαγωγείου.

Ωράριο

Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00-16:15

Σάββατο 8:30-14:00

Μεταφορά

Η μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο γίνεται με απόλυτη ασφάλεια με τα σχολικά λεωφορεία μας.    

Διατροφή

Βασικό μέλημα του σχολείου είναι η υγιεινή διατροφή των παιδιών. Με γνώμονα τη μεσογειακή διατροφή τα μενού σχεδιάζονται από την παιδίατρο του σχολείου μας. Τα πρωινά και μεσημεριανά γεύματα παρασκευάζονται στο σχολείο μας καθημερινά και σερβίρονται σε συγκεκριμένη ώρα.

Ιατρική Φροντίδα

Η ασφάλεια και η υγεία των νηπίων μας είναι βασική προτεραιότητα του σχολείο. Γι’ αυτό υπάρχουν επισκέψεις από παιδίατρο σε τακτική βάση για την παρακολούθηση και φροντίδα των μικρών μαθητών. 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα εργασίας του νηπιαγωγείου μας αποσκοπεί στην υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των δυνατοτήτων όλων των παιδιών.

Γλώσσα

Τα νήπια εξοικειώνονται με τη γλώσσα επιδιώκοντας να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν όχι μόνο με το ίδιο το γλωσσικό σύστημα και τη γλωσσική επικοινωνία αλλά και με την προσωπική και κοινωνική τους ζωή.

Η γλώσσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του παιδιού. Βοηθά το παιδί της προσχολικής ηλικίας να αποκτήσει και να μοιραστεί εμπειρίες, να αλληλεπιδράσει με τους συνομηλίκους του ή και τους μεγαλύτερους, να γνωρίσει τον κόσμο και φυσικά να κοινωνικοποιηθεί.

Μαθηματικά

Το πρόγραμμα των Μαθηματικών για την προσχολική ηλικία περιλαμβάνει όλους τους άξονες μαθηματικών εννοιών και διεργασιών  που σχεδιάστηκαν για την ενιαία μαθηματική εκπαίδευση. Τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο βοηθάνε το παιδί να αναπτύξει έννοιες και διαδικασίες, οι οποίες αντικειμενικοποιούν την εμπειρία του και του επιτρέπουν να γνωρίσει, να αντιμετωπίσει, να ερμηνεύσει, να κατανοήσει και να ελέγξει με αποτελεσματικό τρόπο τον κόσμο που το περιβάλλει. Αυτό αποτελεί και τη σκοπιμότητα της μαθηματικής παιδείας γενικότερα.

Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη

Η προσχολική ηλικία είναι κρίσιμη για τη δόμηση της ταυτότητας και τη διαμόρφωση σχέσεων με το ευρύτερο περιβάλλον .

Η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί βασικό στόχο της προσχολικής αγωγής και προϋπόθεση για την ανταπόκριση του παιδιού στα διάφορα γνωστικά ερεθίσματα. Αντανακλά την αναγκαιότητα μιας ολιστικής οπτικής στην αντιμετώπιση του παιδιού, η οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας του ατόμου, που ικανοποιεί τις προσωπικές ανάγκες και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.

Φυσικές επιστήμες

Ο φυσικός και βιολογικός κόσμος αποτελεί μαζί με το κοινωνικό περιβάλλον πρωταρχική πηγή εμπειριών για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Η ενασχόληση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις Φυσικές Επιστήμες συμβάλλει: 

 1. στην αξιοποίηση της περιέργειας και του εσωτερικού κινήτρου που έχουν τα μικρά παιδιά για τη διερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει,
 2. στην υποστήριξη του επιστημονικού γραμματισμού, ώστε να μπορούν να διερευνούν συστηματικά και να κατανοούν βασικές λειτουργίες, να επιλύουν προβλήματα, να διαμορφώνουν κριτική στάση και να λαμβάνουν αποφάσεις που υποστηρίζουν την ανάδειξη της αλληλεξάρτησης επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας,
 3. στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη, στην οργάνωση των εμπειριών με συστηματικό τρόπο και στη συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη αποτελεί πολιτισμικό προϊόν σε διαρκή εξέλιξη.

Πληροφορική

Στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου τα παιδιά έρχονται σε επαφή, γνωρίζουν, εξοικειώνονται και κατανοούν βασικές λειτουργίες  των Τ.Π.Ε. με στόχο:

 1. την αναζήτηση, την οργάνωση, τη διαχείριση και την παραγωγή πληροφορίας σε πολλαπλές μορφές, την ανάπτυξη των ιδεών και την προσωπική έκφραση και δημιουργία,
 2. την επικοινωνία και τη συνεργασία,
 3. τη διερεύνηση, τον πειραματισμό, την ανακάλυψη και την επίλυση προβλημάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και
 4. την κατανόηση του ρόλου των ψηφιακών τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό.

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ορίζεται ως «εκπαίδευση για το περιβάλλον» ή «εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον».

Η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και δράσης απορρέει από την ανάπτυξη ανάλογων στάσεων και αξιών. Η εκπαίδευση από μικρή ηλικία μπορεί να διευκολύνει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και αξιών, στην εξοικείωση των παιδιών με ζητήματα που αφορούν το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη με συμπεριφορές και δράσεις που διαφυλάσσουν το φυσικό κεφάλαιο και τη φυσική ισορροπία. Εξέχουσα σημασία έχει η μύηση των παιδιών στην αίσθηση του «ανήκειν» στο περιβάλλον, η καλλιέργεια της αντίληψης ότι κάθε άτομο αποτελεί τμήμα του περιβάλλοντος.

Τέχνες

Με τη συμμετοχή στις τέχνες τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αναπτύσσουν τις ικανότητες της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων και της επικοινωνίας. Οι δυνατότητες αυτές είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν σε άλλες μαθησιακές περιοχές συμβάλλοντας στη βελτίωση των επιδόσεων σε αυτές.

Εικαστικά

Το σχέδιο και η ζωγραφική αποτελούν κατ εξοχήν τα μέσα που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να εκφράσουν τις ιδέες, τις σκέψεις, τα βιώματα και τα συναισθήματά τους. Η εικαστική έκφραση, καθώς και η έκφραση μέσω άλλων μορφών τέχνης (κίνηση, δραματοποίηση), τούς επιτρέπει να επικοινωνήσουν αμεσότερα και πολλές φορές αποτελεσματικότερα απ’ ό,τι με τον λόγο.

Η ανάπτυξη εικαστικών δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο συνδέεται με τα ενδιαφέροντα που επιδεικνύουν τα παιδιά καθώς και με τα υλικά. Τους αρέσει να τα παρατηρούν, να τα αγγίζουν, να τα εξερευνούν και να ανακαλύπτουν τις διαφορετικές τους δυνατότητες.

Θεατρική Αγωγή

Η  τέχνη στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, διατηρεί τη διάθεση των παιδιών για ανακάλυψη και παιχνίδι, επιδιώκει να υποστηρίξει τη μετάβασή τους από το ελεύθερο παιχνίδι, όπου η δράση διαμορφώνεται με φυσικό τρόπο, στην προοδευτική κατάκτηση στοιχείων δραματικής γλώσσας. Έτσι, η θεατρική αγωγή επιτρέπει περισσότερο συνειδητούς σχεδιασμούς που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες δράσης, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των παιδιών  και της ικανότητάς τους στην επίλυση προβλημάτων.

Τα παιδιά καθώς εμπλέκονται σε δημιουργικές δραστηριότητες που συνδέονται με διαφορετικές μορφές της δραματικής τέχνης, έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν  συναισθήματα και ιδέες , να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να συνεργαστούν, να συναποφασίσουν, να σκεφτούν κριτικά και να αναζητήσουν λύσεις, να προσεγγίσουν τις συμβάσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες  ερμηνεύουν τον κόσμο  αξιοποιώντας  τη δραματική γλώσσα.

Μουσική

Στο νηπιαγωγείο η μουσική , όπως και τα υπόλοιπα μέσα δημιουργικής έκφρασης που  σχετίζονται με τέχνες , δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες να αντιληφθούν την ομορφιά που υπάρχει στη ζωή και τη δυνατότητα να εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα τη συνεχώς αυξανόμενη κατανόησή τους για τον κόσμο που τα περιβάλλει. Τα παιδιά εξερευνούν και παράγουν ήχους, τραγουδούν, κοιμούνται σε ρυθμό, χορεύουν, παίζουν μουσικά όργανα και δημιουργούν συνθέσεις.

Οι δραστηριότητες μουσικής εισάγουν τα νήπια σε εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας. Μέσω της ακρόασης, της σύνθεσης και της ερμηνείας τα παιδιά εκφράζουν και κατανοούν  μουσικές ιδέες.

Φυσική Αγωγή

Η φυσική αγωγή στο νηπιαγωγείο αποβλέπει στο να βοηθήσει τα παιδιά να αγαπήσουν το δραστήριο παιχνίδι, να μάθουν κανόνες και να αναπτύξουν συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν αρμονικά στη σχολική ζωή. Η ανάπτυξη της αγάπης για την κίνηση, η διασκέδαση από το παιχνίδι, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασία είναι το ζητούμενο  από τη συμμετοχή του παιδιού στις κινητικές δραστηριότητες σ αυτήν την ηλικία. Η επιτυχία αυτών  των στόχων εγγυάται σε μεγάλο βαθμό την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών.

Σύνδεση Σχολείου - Οικογένειας

Η οικογένεια έχει μια σημαντική θέση στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς αποτελεί βασική πηγή εμπειριών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση προσωπικών χαρακτηριστικών και στην απόκτηση δεξιοτήτων και αξιών. Ο βρεφονηπιακός σταθμός και το νηπιαγωγείο με τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τους γονείς και τα ερεθίσματα που παρέχει, συμπληρώνει, εμπλουτίζει, αναπληρώνει και επεκτείνει τις εμπειρίες του  παιδιού στην οικογένεια. Η προώθηση επομένως της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού είναι πιο αποτελεσματική όταν ο/η εκπαιδευτικός συνεργάζεται με την οικογένεια ενισχύοντας έτσι τη λειτουργία της.

Η συνεργασία του εκπαιδευτικού με την οικογένεια έχει ιδιαίτερη σημασία για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού διότι:

 • Δημιουργείται ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης τόσο στο παιδί όσο και στους γονείς.
 • Η αμοιβαία ενημέρωση βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του παιδιού.
 • Η άσκηση σε δεξιότητες στα δύο περιβάλλοντα είναι πιο αποτελεσματική.

Η εμπειρία του παιδιού κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο νηπιαγωγείο είναι ουσιαστική γιατί μπορεί να επηρεάσει ως ένα βαθμό τη μετέπειτα σχέση του με το σχολικό πλαίσιο. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμογή των παιδιών, αφού η φοίτηση στο νηπιαγωγείο θεωρείται μια διαδικασία προσαρμογής τόσο στο σχολικό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον.

Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει όλα τα παιδιά στη διαδικασία αυτή , αναγνωρίζει τις δυσκολίες τους και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, ώστε η εμπειρία από το νηπιαγωγείο να είναι ενδιαφέρουσα και ευχάριστη.

Οι γονείς μπορούν να αναδειχθούν πολύτιμοι αρωγοί , αφού αφενός μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για τα παιδιά τους και αφετέρου μπορούν επεκτείνουν στο σπίτι τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο χώρο του νηπιαγωγείου.

Επικοινωνία με τους γονείς

Για την ανάπτυξη συνεργασιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συστηματική επικοινωνία με τους γονείς. Έτσι λοιπόν το νηπιαγωγείο:

 • Ορίζει προγραμματισμένες συναντήσεις με το σύνολο των γονέων της τάξης καθώς και τηλεφωνικές επικοινωνίες
 • Διατηρεί τετράδιο επικοινωνίας, το οποίο μεταφέρει καθημερινά το παιδί στην τσάντα του
 • Πραγματοποιεί ενημερωτικές συναντήσεις με ειδικούς επιστήμονες για θέματα που ενδιαφέρουν τους γονείς

Δραστηριότητες

Γιορτές στο Νηπιαγωγείο

Οι γιορτές στο νηπιαγωγείο είναι εκδηλώσεις, που οργανώνονται είτε με την ευκαιρία ενός ευχάριστου γεγονότος , π.χ. με την ευκαιρία των γενεθλίων των παιδιών , είτε με την ευκαιρία μιας γιορτής ή ενός σημαντικού για τη σχολική ζωή γεγονότος  (π.χ. γιορτή Χριστουγέννων , η ολοκλήρωση ενός σχεδίου εργασίας ή η γιορτή για το τέλος της χρονιάς).

Η προετοιμασία των γιορτών δεν είναι αποκομμένη από την καθημερινή παιδαγωγική εργασία στο νηπιαγωγείο, αντίθετα αποτελεί μέρος και συνέχειά της.

Το πιο σημαντικό για μια σχολική εκδήλωση δεν είναι μία καλή τελική παρουσίαση, αλλά η ενεργοποίηση και η διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών , καθώς και οι ευκαιρίες που θα τους δοθούν για δημιουργική έκφραση και ενίσχυση της αυτοεικόνας τους.

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Η μεγαλόφωνη ανάγνωση παραμυθιών στα παιδιά αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και πιο αγαπητές δραστηριότητες, που γίνονται στο Νηπιαγωγείο αφού οι μαθητές:

 • εξοικειώνονται με σύνθετα προβλήματα χώρου και χρόνου, ύπαρξης και ανυπαρξίας, με κανόνες συμπεριφοράς και αλληλεπιδράσεις με τους ενήλικες.
 • χρησιμοποιούν τα παραμύθια ως μεταφορές για συσχετίσεις και συνθέσεις
 • αναπτύσσουν συμπεριφορές που συνδέονται με τον πρώιμο εγγραμματισμό , γνωρίζουν δηλαδή πώς να κρατούν το βιβλίο, να αναγνωρίζουν το εξώφυλλο και το τυπωμένο κείμενο ανάγνωσης, καθώς επίσης και ποια είναι η κατάλληλη φορά ανάγνωσης .
 • σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, στην ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης κειμένων και αποκωδικοποίησης της γραπτής γλώσσας

Για τους παραπάνω λόγους στο νηπιαγωγείο μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη.

Τα παιδιά κάθε Παρασκευή δανείζονται από την βιβλιοθήκη του σχολείου ένα παραμύθι της επιλογής τους και τη Δευτέρα παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους τις εντυπώσεις τους από το βιβλίο που διάβασαν 

Ξένες Γλώσσες

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ενθουσιάζονται όταν έρχονται σε επαφή με μια νέα γλώσσα. Οι νέες λέξεις σε συνδυασμό με τον ευχάριστο τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκμάθηση, τους προσφέρει ικανοποίηση και αποτελεί βασικό εσωτερικό κίνητρο για να συνεχίσουν. Επίσης, η ανακάλυψη μιας διαφορετικής γλώσσας βοηθά στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. Η επαφή των μικρών παιδιών μ’ αυτήν τα φέρνει σε επαφή με έναν άλλο πολιτισμό. Με αυτόν τον τρόπο, αφυπνίζεται η πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική τους συνείδηση, καθώς αποκτούν θετική στάση απέναντι σε ζητήματα ετερότητας. Σέβονται και εκτιμούν τις διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες, εφόσον τους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν και έναν άλλον πολιτισμό.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ο βρεφονηπιακός σταθμός (παιδιά ηλικίας 8 μηνών έως 4 ετών) του σχολείου μας συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Μέσω της δράσης χορηγείται στους δικαιούχους γονείς ένα voucher που καλύπτει τα δίδακτρα για τη διαπαιδαγώγηση, τη φύλαξη και τη σίτιση των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) όπου οι ενδιαφερόμενοι γονείς συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στην ειδική πλατφόρμα. Μετά την εξέταση των αιτήσεων χορηγείται το voucher στους δικαιούχους γονείς. Η ολοκλήρωση της εγγραφής των παιδιών στις δομές μας γίνεται με την προσκόμιση του voucher στο σχολείο μας.

Οι θέσεις μέσω ΕΣΠΑ είναι περιορισμένες. Κάντε κράτηση θέσης συμπληρώνοντας τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο https://platon.edu.gr/eggrafes/.

 

Θερινό Πρόγραμμα

Το σχολείο συνεχίζει να λειτουργεί τους καλοκαιρινούς μήνες με θερινά εκπαιδευτικά.

Έτσι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο και μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων αποκτούν γνώσεις με ευχάριστο τρόπο και αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους.